1. Verwijzing naar SBO

Basisondersteuning en extra ondersteuning   
Alle scholen in het samenwerkingsverband Eindhoven kennen een zelfde standaard voor basisondersteuning. Hierin is beschreven welke ondersteuning iedere school in de basis biedt. Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning wordt extra ondersteuning aangeboden. Voor alle leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school beschreven wat de basisondersteuning is en wat de school aan extra ondersteuning biedt. Ook de Jan Nieuwenhuizenschool heeft een schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit lezen onder het kopje Informatie op deze website.
Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)
Waar het in het belang van het kind nodig is, vindt, in overleg met de ouders, verwijzing plaats naar het SBO of SO (Speciaal Onderwijs). In geval van verwijzing wordt een vastgestelde procedure gevolgd, waarbij een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, onder meer gebaseerd op het oordeel van twee deskundigen.
 
Zorgplicht
Een belangrijk begrip bij passend onderwijs is “zorgplicht”. Zorgplicht begint nadat ouders bij de schriftelijke aanmelding van hun kind, hebben aangegeven dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De school onderzoekt na de aanmelding de onderwijsbehoeften van het kind en kijkt vervolgens naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Als de school de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft, zal de school het kind toelaten. Als dat niet het geval is, wordt in overleg met de ouders gekeken welke andere school het best passende onderwijs kan bieden voor het kind.
Het Samenwerkingsverband Eindhoven geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs S(B)O. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid door de basisschool, de ouders en het SBO (Triade).
 
 
Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, mag een kind geplaatst worden op een SBO school.
Er vindt een overdracht plaats tussen de leerkracht of intern begeleider van de basisschool en de intern begeleider of bouwleider van onze school. Dit wordt ook wel warme overdracht genoemd. De informatie die overgedragen wordt vormt een aanvulling Het gaat daarbij niet alleen over de harde getallen van Cito-scores en andere toetsgegevens, maar ook over het gedrag en beleving; over hoe een kind op school zich gedraagt, wat hij/zij leuk vindt, of het kind betrokken is bij het groepsgebeuren en in hoeverre hij/zij met klasgenootjes contact heeft.
Door middel van deze overdracht proberen we een zo duidelijk mogelijk beeld van de leerling te vormen, zodat we de leerling in een groep plaatsen waarbij het aanbod zoveel mogelijk aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Het hele jaar door kunnen leerlingen bij ons aangemeld worden. Kinderen die bij de start van het nieuwe schooljaar instromen, moeten wel voor 16 juni aangemeld worden bij het Samenwerkingsverband..
Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website: www.po-eindhoven.nl. De adresgegevens van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven zijn: Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven Tel: 040-2968787 E-mail: info@po-eindhoven.nl.

Welke kinderen komen naar onze school?
Op de SALTO Jan Nieuwenhuizenschool bieden wij speciaal basisonderwijs. Speciale basisscholen zijn bedoeld voor onder andere moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en kinderen met lichte gedragsproblemen.
Onze school heeft dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Maar de leerlingen krijgen meer tijd om die te halen. De groepen zijn kleiner en er werken gespecialiseerde leerkrachten.Tevens is er een gedragswetenschapper werkzaam.
Bij al deze kinderen is het uitgangspunt dat er gestreefd wordt naar terugplaatsing in het basisonderwijs.
De verantwoordelijkheid blijft gedeeltelijk bij het basisonderwijs liggen.
Kinderen hebben een toelaatbaarheidsverklaring voor maximaal  twee jaar. Binnen deze twee jaar wordt bekeken of kinderen teruggeplaatst worden naar regulier onderwijs of anderszins.
Samenvatting ondersteuningsstructuur
De opbouw van de ondersteuningsstructuur is samen te vatten en in beeld te brengen in de vorm van een piramide. De basis van de piramide wordt gevormd door de schoolorganisatie. Indien noodzakelijk wordt steeds gerichter en specifieker ondersteuning geboden.
 

          ONDERSTEUNINGS-
NIVEAU 5
 –besluitvorming OT, inbreng  IB met input LK
 
Inzet van externe deskundigen bij de begeleiding van het systeem en/of het kind.
         
        ONDERSTEUNINGSNIVEAU 4 – besluitvorming OT, inbreng  IB met input LK
Leerling profiteert onvoldoende van handelingsadvies  of er is sprake van multi-problematiek die van invloed is op de algehele ontwikkeling. Er wordt een HP in Eduscope opgesteld.
       
      ONDERSTEUNINGSNIVEAU 3
besluitvorming IB in leerlingbespreking, inbreng LK
Extra, groepsoverstijgende, kortdurende ondersteuning in de uitvoering van het handelingsadvies, door derden binnen de klas. Er wordt een Handelingsadvies in Eduscope opgesteld.
     
    ONDERSTEUNINGSNIVEAU 2
besluitvorming IB in leerlingbespreking, inbreng LK
Extra ondersteuning in de groep, remediërende aanpak door bijvoorbeeld verlengde instructie en aanpak voor specifieke onderwijsbehoeften binnen de klas.
   
  ONDERSTEUNINGSNIVEAU 1 –
 besluitvorming LK
Onderwijs en basisondersteuning op groepsniveau, binnen het SBO.
 

 
 
 

 

Delen: