Positie SBO binnen Eindhoven

PASSEND ONDERWIJS
Basisondersteuning en extra ondersteuning    
Alle scholen in het samenwerkingsverband Eindhoven kennen een zelfde standaard voor basisondersteuning. Hierin staat beschreven welke ondersteuning iedere school in de basis biedt. Indien uw kind niet voldoende heeft aan de basisondersteuning, bieden wij extra ondersteuning aan. Voor uw kind stellen wij een ontwikkelingsperspectief op.
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) (zie: informatie) beschrijven we wat de basisondersteuning van JNS  is en wat de school aan extra ondersteuning biedt.
Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO)
Waar het in het belang van uw kind nodig is, vindt in overleg met u verwijzing plaats naar het SBO. De verwijzing vindt plaats volgens een vastgestelde procedure, waarbij een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Dit is onder meer gebaseerd op het oordeel van twee deskundigen.
 
Zorgplicht
Een belangrijk begrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht begint nadat u bij de schriftelijke aanmelding van uw kind, hebt aangegeven dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft. De JNS onderzoekt, na de aanmelding, de onderwijsbehoeften van uw kind en kijkt vervolgens naar de ondersteuningsmogelijkheden. Als de JNS voldoende ondersteuningsmogelijkheden heeft, kan uw kind toegelaten worden op onze school. Als dat niet het geval is, kijken we in overleg met u welke andere school het best passende onderwijs aanbiedt voor uw kind.
Toelaatbaarheidsverklaring
Het Samenwerkingsverband Eindhoven geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs S(B)O. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid door de basisschool, de ouders en het SBO (Triade).

Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, mag uw kind geplaatst worden op een SBO school. Er vindt een overdracht plaats tussen de leerkracht of intern begeleider van de basisschool en de intern begeleider of bouwleider van onze school. Dit wordt ook wel warme overdracht genoemd. Het gaat daarbij niet alleen over de harde getallen van Cito-scores en andere toets gegevens, maar ook over het gedrag en beleving. Bijvoorbeeld over hoe uw kind zich op school gedraagt, wat hij/zij leuk vindt, of uw kind betrokken is bij het groepsgebeuren en in hoeverre hij/zij met klasgenootjes contact heeft.
Door middel van deze overdracht proberen we een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen, zodat de leerling in een passende groep geplaatst kan worden. U kunt uw kind het gehele jaar door bij ons aanmelden. Kinderen die bij de start van het nieuwe schooljaar instromen, moeten wel voor 16 juni aangemeld zijn bij het Samenwerkingsverband.
Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website: www.po-eindhoven.nl. De adresgegevens van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven zijn: Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven Tel: 040-2968787 E-mail: info@po-eindhoven.nl.
Samenvatting ondersteuningsstructuur
De opbouw van de ondersteuningsstructuur is samen te vatten en in beeld te brengen in de vorm van een piramide. De basis van de piramide wordt gevormd door de schoolorganisatie. Indien noodzakelijk wordt steeds gerichter en specifieker ondersteuning geboden. Hieronder treft u de piramide aan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figuur 1: Ondersteuningspiramide JNS / De Vijfkamp.
 
Verklaring begrippen:

  • OT (ondersteuningsteam), bestaande uit directie / bouwleiders, IB en gedragskundige, desgewenst aangevuld met schoolarts, maatschappelijk werk, externen. De leerkracht is in principe geen lid van het ondersteuningsteam.[i](zie blz.14)
  • IB: intern begeleider
  • LK: Leerkracht
  • Leerlingbespreking: gesprek met leerkracht, IB en desgewenst gedragsdeskundige.
 


 
 

 

Delen: