MR

Onze school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. De school hecht grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak ontstaat voor alle besluiten die de school neemt. Belangrijke besluiten behoeven vaak ook de instemming of advies van de MR-raad, bijvoorbeeld het schoolplan, het SOP, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden voor de school door ouders enz.  

Vast reglement
De raad werkt volgens een vastgesteld reglement. Dit reglement is in te zien in de school. Als er een MR-lid stopt vinden verkiezingen plaats voor de raad. De vergaderingen van de raad zijn openbaar en de verslagen zijn voor iedereen beschikbaar op de app. De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de raad. 

De agenda en de notulen van de MR-vergaderingen vind je in de schoolapp PARRO.
In de nieuwsbrief en op de schoolkalender komen de vergaderdata te staan. Starttijd is 19.00 uur. 

Huidige MR
De medezeggenschapsraad van JNS bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten aangevuld met de directeur als adviseur. In onze MR zitten momenteel: 

Richard de Bruin  ouderlid 
Vacature ouderlid 
Vacature ouderlid 
Marjan de Putter  voorzitter en teamlid 
Hilde Verhoeven  teamlid 
Monique Poetiray  teamlid 

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) 

Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen, en vallen onder het bestuur van SALTO, bespreken we in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 6 SALTO-personeelsleden en 6 ouders.  

De GMR is een klankbord voor het Stafbureau en het bestuur van de SALTO. (Beleids)veranderingen moeten volgens wettelijke regelingen ter instemming voorgelegd worden aan de GMR. Bij andere onderwerpen kan de GMR gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen. 

De aansturing van de GMR ligt in handen bij een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Ook de GMR bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen zijn voor u inzichtelijk. Inge Hems heeft zitting in de GMR en vertegenwoordigt de 2 SBO-scholen JNS en De Vijfkamp. 

RIJKSINSPECTIE 

Net als iedere school, dient JNS aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen. Een rijksinspecteur volgt onze school. Deze persoon kijkt of alles op school aan de wettelijke voorschriften voldoet. School, MR en bestuur krijgen altijd een verslag van de bevindingen. Op de website (https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl) van de inspectie leest u wat de inspectie heeft gerapporteerd over onze school.