9. Medezeggenschap

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Onze school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Het bestuur hecht grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak ontstaat voor alle besluiten die het bestuur en/of de school neemt. Belangrijke besluiten van het bestuur behoeven de instemming van deze raad, bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan en alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid,.
Bij andere besluiten vraagt het bestuur de raad om advies, zoals bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid, enz.
Vast reglement
De raad werkt volgens een vastgesteld reglement. Dit reglement is in te zien in de school. Regelmatig vinden verkiezingen plaats voor de raad. De vergaderingen van de raad zijn openbaar en de verslagen zijn voor iedereen beschikbaar op de app. De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de raad.
De agenda van de MR-vergade­ringen vindt u in de gang bij de ingang van de school.
In de nieuwsbrief en op de schoolkalender komen de vergaderdata te staan. Starttijd is 19.00 uur.
Huidige MR
De medezeggenschapsraad van de JNS bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten aangevuld met de directeur als adviseur. In onze MR zitten momenteel:

Robert Beelen ouderlid
Roel Kessels ouderlid
vacature ouderlid
Hilde Verhoeven teamlid
Marjan de Putter teamlid
Tugba Varlik teamlid

 
GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen  en vallen onder het bestuur van SALTO, bespreken we in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 6 SALTO-personeelsleden en 6 ouders.
De GMR is een klankbord voor het Stafbureau en het bestuur van SALTO. (Beleids)veranderingen moeten volgens wettelijke regelingen ter instemming voorgelegd worden aan de GMR. Bij andere onderwerpen kan de GMR gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.
De aansturing van de GMR ligt in handen van een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Ook de GMR bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen zijn voor u inzichtelijk. Mirjam Bezemer heeft zitting in de GMR en vertegenwoordigt de 2 SBO-scholen JNS en De Vijfkamp.

 

Delen: